မူးၿပီး Bar ေရွ႕ ျပသနာ လာရွာတဲ့ အမူးသမားႏွစ္ေယာက္ကို လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ဘယ္လို ဆုံးမလိုက္လဲ ဆိုေတာ့ ..

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine