Breaking News

အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ေမႊ႔ေစဖုိ႔အတြက္ သိထားဖို႕လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္မနက္ ၉ကေန ညေန၅ နာရီ ပုံမွန္ရုံးအလုပ္က က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ပုံမွန္လႈပ္ရွားမႈမရိွဘဲ အလုပ္စားပြဲမွာ ထုိင္ေနရျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစခရင္ကို မနားတမ္းစိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ ထမင္း ဆုိင္မွာစားျခင္းနဲ႔ ကဖိန္းဓာတ္ထုိးက်ျခင္း ဒါေတြအားလုံးက က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ဘဝေနထုိင္မႈ မျဖစ္ေစႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကိုယ္တြင္း circadian rhythms ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္မရရိွျခင္းတုိ႔ကလညး္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာေတြကို အပ်က္သေဘာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါတယ္။

အလုပ္စာခ်ဳပ္အတည္မရိွတာ၊ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈနဲ႔ စမတ္ဖုန္းေတြ အျမဲမျပတ္ၾကည့္ေနျခင္းက စိတ္ဖိစီးမႈကို ပိုမိုဆိုးရြာေစႏိုင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၂ ႏုိင္ငံေလ့လာမႈတစ္ခုက ဝန္ထမ္း ၁၃% ကသာ အလုပ္ကို စိတ္ဝင္တစားရိွၾကတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ေျဖရွင္းနည္းက ဘာလဲ။ ဘာက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ေစသလဲ။

Harvard Business Review နဲ႔ The Energy Project နဲ႔လက္တြဲျပီး New York Times ဟာ ဥာဏလုပ္သားအမ်ားစုပါဝင္တဲ့ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းဦးေရ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရလဒ္ေတြကို အေျခခံျပီး လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေစဖုိ႔အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ (၄) ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သီအိုရီအယူအဆအရ ဒီအခ်က္ေတြအားလုံးဟာ ဘယ္လုပ္ငန္း၊ ဘယ္ေနရာမွာမဆို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

၁။ သက္တမ္းတုိးျခင္း

မိနစ္ ၉၀ ျပည့္တုိင္း ခဏနားေပးျခင္းက လုံးဝအနားမယူ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေန႔လုံးမွာမွ တစ္ခါေလာက္သာ နားေပးသူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ၃၀% တုိးျမင့္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါက စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းရည္ ၅၀% တုိးျမင့္ေပးတဲ့အျပင္ က်န္းမာေရး ၄၅% ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္က ၾကီးၾကပ္သူကိုယ္တုိင္ ေခတၱအနားယူမႈေတြျပဳလုပ္ရန္ အားေပးခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ၄င္းကုမၸဏီမွာ ဆက္ျမဲဖုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ရိွေစပါတယ္။

တစ္ေန႔ ပွ်မ္းမွ် ၂ ခါ နားတာက မန္ေနဂ်ာေတြေရာ၊ ဝန္ထမ္းေတြပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတယ္လုိ႔ Baylor တကၠသိုလ္က ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

၂။ အာရုံစူးစိုက္မႈ

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွာ ေျဖၾကားသူေတြ အာရုံစူးစုိက္နည္းၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ ၃ပုံ ၁ပုံကသာ သူတုိ႔လုပ္ငန္းကို ဦးစားေပး သတ္မွတ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ကို တစ္ခုျပီးမွ တစ္ခုစဥ္းစားတာက စိတ္ပါဝင္စားမႈရေစျပီး ပိုအလုပ္တြင္ေစပါတယ္။

၃။ တန္ဖုိးထားမႈ

မိမိလုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္သူကို ေၾကာက္ေနရျခင္းက လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ အေရးၾကီးဆုံးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါတယ္။

ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို အားကိုးရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ကုမၸဏီမွာ ဆက္လက္ရိွေနႏုိင္ေျခ ၁.၃ ဆ ပုိမ်ားျပီး အလုပ္မွာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ၇၀% နီးပါး ပိုမ်ားၾကပါတယ္။

အလုပ္မွာ တန္ဖုိးထားေလးစားမႈ မခံစားရတဲ့ ဝန္ထမ္းထက္ဝက္က ေနာက္ႏွစ္ အလုပ္သစ္ေျပာင္းရွာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၾကတယ္လုိ႔ အေမရိကန္စိတ္ပညာအဖြဲ႔အစည္းက ျပဳလုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈက ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

ေလးစားတန္ဖုိးထားခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ကုိယ္ကာယနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းၾကတဲ့အျပင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ပိုမ်ားၾကပါတယ္။

၄။ ရည္ရြယ္ခ်က္

မိမိအလုပ္ဟာ အဓိပၸါယ္အျပည့္ရိွတယ္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ခံယူထားသူဝန္ထမ္းေတြဟာ ကုမၸဏီမွာ ဆက္လက္ရိွေနႏုိင္ေျခ ၃ဆ ပိုမ်ားၾကပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar