အမ်ဳိးသားဆရာဝန္ေတြထက္ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ေတြ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ၾကဟု ေလ့လာမႈအရသိရအမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ေတြ အမ်ဳိးသားဆရာဝန္ေတြထက္ သက္ၾကီးလူနာေတြ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ၾကတယ္လုိ႔ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္က သုေတသနအသစ္တစ္ခုက ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ ခုတစ္ပတ္ထြက္ ပညာေရးဂ်ာနယ္ JAMA Internal Medicine မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေလ့လာမႈအရ အမ်ဳိးသားဆရာဝန္ေတြသာ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ေတြေလာက္ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ရရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါက ႏွစ္စဥ္ လူနာေသဆုံးမႈ ၃၂,၀၀၀ ေယာက္ ပိုမိုေလွ်ာ့နည္းလိမ့္မယ္လုိ႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ယခင္စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာမႈအရ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ လူနာေတြနဲ႔ ရက္ခ်ိန္းပုိယူၾကျပီး ေဆးဝါးကုသမႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ျပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းမွ ျခစ္ယူျပီး ကင္ဆာေရာဂါရိွမရိွ စစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ကင္ဆာေရာဂါ ရိွမရိွစစ္ေဆးမႈစတဲ့ အလြန္႔အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးစစ္ေဆးမႈေတြအတြက္ ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္ေျခလည္း ပိုမ်ားၾကပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ အမ်ဳိးသားဆရာဝန္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ေတြဆီက ေလ့လာသင္ယူစရာေတြ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မက ရိွေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။

Credit :Trend Myanmar
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine