Breaking News

ေငြေၾကးစီမံ အသံုးျပဳနည္း ၆ မ်ိဳးတခါတရံ ေငြေၾကးစံမံခန္႔ခြဲရတာဟာ ေတာ္ေတာ့ကို ရႈပ္ေထြးနက္နဲပါတယ္။ ေငြေၾကးကိုေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အရိုးရွင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ ပတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး အလြယ္တကူ နားလည္ ႏိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကို ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၾကီးမားတဲ့ရႈပ္ေထြးေပြလိမ္မႈေတြ အျမဲလိုလို ျဖစ္ေပၚလာရတာဟာ အေျခခံအခ်က္ေတြကို မလုပ္ေဆာင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ေတြ ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တဲ့အခါ ဘ႑ာေရးကေမာက္ကမျဖစ္ျပီး ဘဝတစ္ခုလံုး စုတ္ျပတ္သပ္သြားေစတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့နည္းလမ္း ၆ မ်ိဳးကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁) သံုးစြဲေငြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ
တစ္လအတြင္းသံုးစြဲမယ့္ တျပားတစ္ခ်ပ္ကအစ စာရင္းျပဳမွတ္ထားပါ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာနဲ႔ ဘာအတြက္ သံုးစြဲခဲ့ တယ္ဆိုတာကို သင္ သိရွိလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဆိုရင္ လစဥ္အသံုးစရိတ္ကို သင္စတင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ လစဥ္အသံုးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲရတာဟာ အေတာ္ကို ရႈပ္ေထြးေပြလိမ္ပါတယ္။ ဒါကို စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ေဆာင္ပါက ေရရွည္မွာ ေငြအေတာ္စုေဆာင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ အနည္းငယ္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္ေပမဲ့ စီမံခန္႔ခြဲဖန္မ်ားေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။

၂) အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ပါက ဝင္ေငြကိုေပါင္းလိုက္ပါ
အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ပါက ေယာက်္ားဝင္ေငြ၊ မိန္းမဝင္ေငြ၊ ေယာက်္ားေပးေခ်ေငြ၊ မိန္းမေပးေခ်ေငြဆိုျပီး ခြဲျခားေန စရာ မသင့္ေတာ့ပါ။ အကုန္လံုးက သင္ေတာ့ႏွစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္တာမို႔ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ေငြေၾကးျဖစ္တယ္။ တစ္ေနရာမွာ အားလံုးကို စုပံုသိမ္းဆည္းျပီး အဲဒီကေန ထုတ္သံုးပါ။ ႏွစ္ေယာက္ သေဘာတူလစဥ္အသံုးစရိတ္ ကို အဲ့ဒီလိုမွန္မွန္ကန္ကန္စီမံႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၃) ျပကၡဒိန္မွာ ေငြေပးေခ်ရမည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ
ေငြေၾကးေပးေခ်စရာမ်ားႏွင့္ နဘန္းလံုးေနရပါက ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ကိုေငြေပးေခ်ရမယ္ဆိုတာကိုသိရွိဖို႔ ျပကၡဒိန္မွာ ေငြေပးေခ်ရမယ့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ။ အဲဒါကို တပတ္တစ္ခါၾကည့္ျပီး အဲဒီရက္သတၱပတ္အတြက္ ေပးေခ် စရာမ်ားကို ေပးေခ်ပါ။

၄) အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ စတင္စုေဆာင္းပါ
ပိုက္ဆံလက္ထဲမွာရွိေနတဲ့အခါ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္အတြက္ ခ်န္ထားပါ။ သင္ဟာ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားကဒ္ေတြနဲ႔ အေရးေပၚကိစၥကို ေျဖရွင္းခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး။ လူတိုင္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အေရးေပၚကိစၥဆိုတာ ရွိတတ္စျမဲပါ။ ျဖစ္လာမယ့္အခ်ိန္ အတြက္ ကိုယ္ဘက္က ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စရာမလိုသလို အဲ့ဒီအတြက္ လ, ခ်ီ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္, ခ်ီေပးေခ်ေနစရာ မလိုေတာ့ပါ။

၅) ေငြသားသံုးစြဲပါ
လစဥ္အသံုးစရိတ္ကို ေသခ်ာစီမံခန္႔ခြဲပါ။ အသံုးစရိတ္ကို ေသခ်ာစီမံခန္႔ခြဲျပီးတာနဲ႔ အသံုးျပဳစရာတစ္ခုစီအတြက္ ေငြသားေတြကို စာအိပ္မွာ ထည့္သိမ္းျပီး အဲဒီစာအိပ္ကယူကာ အသံုးျပဳပါ။ ကိုယ္သံုးမယ့္အသံုးစရိတ္ကို သတ္မွတ္ထားတာမို႔ သင္သတ္မွတ္ထား တာထက္ ပိုမိုမသံုးစြဲမိေစေတာ့ပါဘူး။

၆) အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေနရာေပးသိမ္းထားရျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔မလိုအပ္တဲ့၊ အသံုးမျပဳတဲ့ပစၥည္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတတ္ ပါတယ္။ လံုးဝအသံုး မျပဳေတာ့ပါက ဒါမွမဟုတ္ အျမဲအသံုးမျပဳပါက အဲဒါေတြကို ေရာင္းခ်လိုက္ပါ၊ လွဴဒါန္းလိုက္ပါ၊ အသံုးလိုတဲ့သူ တစ္ေယာက္ကို ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲလိုက္ပါ။ အဲဒီပစၥည္းေတြရွိေနလို သင့္ဘဝတင့္တယ္ လာမွာမဟုတ္သလို အလုပ္လည္းမျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒါေတြက ေနရာသာယူျပီး ဘာမွေကာင္းက်ိဳးမျပဳပါဘူး။ ဒါေၾကာင္း အဲဒီပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်လိုက္ပါ ဒါမွမဟုတ္ အသံုးတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ေပးကမ္းလိုက္ပါ။

Credit :Trend Myanmar