“အလွမယ္​ သင္​းသင္​း ထံမွ အလွမယ္​ဘြဲ႕နဲ႔ သရဖူ ျပန္​လည္​သိမ္​းယူ”

MMPA Organization တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ထားေသာ အလွမယ္ သင္းသင္းသည္ Ms Tourism Ambassador ဆုကုိ ရရွိထားပါသည္။

ထိုသို႔ရရွိျပီးသည္ႏွင္႔တျပိဳင္နက္ အလွမယ္မ်ားလိုက္နာရမည္႔စည္းကမ္းမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားရပါသည္။

ယခုအခါ အလွမယ္ သင္းသင္းသည္ စည္းကမ္းခ်က္ အပိုဒ္ (၅) ႏွင္႔ အပိုဒ္ (၇)ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ရံုးအဖြဲ႔ႏွင္႔ နာယကအဖြဲ႔ မွ သုံးသပ္သျဖင္႔ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းအတိုင္း ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္

အလွမယ္သင္းသင္းအား လက္ရွိေပးအပ္ထားေသာ အလွမယ္ဘြဲ႔ႏွင္႔ သရဖူကုိျပန္လည္သိမ္းယူျပီး မိမိတို႔ Organization မွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိတို႔ႏွင္႔ သူမသည္ လုံး၀(လုံး၀) သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေတာ႔သျဖင္႔ မိမိတို႔အမည္အသုံးျပဳျခင္းကုိ လုံး၀ခြင္႔မျပဳေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ပါသည္။

 

Loading...

Facebook Comments