(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ (အစအဆုံး) တိုက္ရန္

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

ဆုေငြ က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္း အထူးဆု

င ၈၂၀၁၃၆

သိန္းငါးေထာင္ အထူးဆု

ကဏ ၅၃၇၁၆၆

က ၇၁၈၁၄၁

သိန္းသုံးေထာင္ အထူးဆု

တ ၂၂၃၈၆၆

င ၇၁၄၉၂၀

ခ ၃၀၂၀၁၇

သိန္းတစ္ေထာင္ အထူးဆု

ဂ ၃၂၃၇၉၃

ဘ ၁၂၆၁၉၅

ကဒ ၃၀၁၆၁၅

ဇ ၃၇၄၆၆၉

ကဇ ၄၄၇၆၁၀

က်ပ္ (၃)သိန္းဆု – အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဆုံးဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ကတ ၇၂၀၅၈

ကတ ၉၉၁၂၆

ကစ ၉၂၀၀၅

ၮ ၅၃၅၇၆

ဖ ၆၃၃၀၂

ထ ၆၀၇၉၅

ဠ ၇၇၅၀၆

ထ ၄၃၉၁၆

န ၆၃၆၇၉

သ ၁၃၇၆၄

ဂ ၂၁၈၂၆

ဆ ၉၃၆၃၁

က်ပ္(၂)သိန္းဆု – အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဖ ၃၉၂၂

က႗ ၉၁၀၀

ဗ ၇၂၂၂

ၮ ၅၄၅၈

မ ၃၆၄၅

ဆ ၈၅၆၃

ကဇ ၁၁၆၀

ဏ ၈၆၉၀

တ ၆၁၈၈

ကထ ၆၇၉၄

ကဌ ၇၂၀၈

ဏ ၉၃၄၃

က်ပ္(၁)သိန္းဆု – အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ကတ ၇၄၄

န ၇၈၁

ကက ၂၇၁

ဓ ၈၄၃

ဎ ၇၇၀

လ ၆၀၀

ကက ၉၃၃

န ၉၃၃

ခ ၃၂၆

ဍ ၂၇၅

စ ၄၀၉

ဖ ၇၀၄

ကစ ၂၁၉

ဃ ၁၈၈

(၅)ေသာင္းဆု – အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဆုံးဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ကဌ ၇၃

ဈ ၆၃

ကဌ ၂၆

ဂ ၇၄

ဌ ၂၉

ကက ၇၀

ဂ ၉၂

ကဋ ၂၇

ကဏ ၉၀

ကစ ၄၄

ကဈ ၃၈

ကဆ ၆၉

——–

သိန္း ၅၀၀ ဏ ၁၂၄၀၂၆

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၄၃၈၉၅၂

သိန္း ၅၀၀ ဓ ၃၃၈၈၃၇

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၅၀၉၈၅၇

သိန္း ၅၀၀ တ ၇၀၄၇၀၀

သိန္း ၅၀၀ ကစ ၅၃၀၉၂၄

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ- လက္က်န္ဆုေပါက္ဂဏန္းမ်ားကုိ ဆက္တင္ေပးပါမည္။

Loading...

Facebook Comments