ဘုရားျဖစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆုထူးပန္ႏိုင္

တခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကို နိမ့္က်ေသာ ဘ၀ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အရာရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနာက္လိုက္ သာ ျဖစ္ၾကရေပသည္။အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ မရႏိုင္ၾကေပ။ ဆုထူးပန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကသည္။ ဒီလို မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ ဘုရားျဖစ္ရန္ဆုထူးပန္ဆင္ႏိုင္သည္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ အခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘုရားဆုေတာင္းၾကသည့္ သာဓကမ်ား ရွိသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ခုနစ္၀ါေျမာက္၀ါဆိုခါနီးတြင္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြား ၍ အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားသည္။၀ါကြၽတ္ေသာအခါ အဘိဓမၼာတရား ေဟာ ၾကားၿပီးဆုံးေသာေၾကာင့္လူ႔ျပည္သို႔ျပန္ႂကြဆင္းေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္ျပန္ဆင္း ေသာလမ္းတြင္ နတ္ပရိသတ္မ်ားစုံလင္စြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အထက္မွသည္ေအာက္အ၀ီစိတိုင္ေအာင္ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ ကာ လူေတြလည္း နတ္ျဗဟၼာေတြကိုေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ၃၆ -ယူဇနာရွိေသာ ပရိသတ္တြင္ အားလုံးလိုလို ဘုရားအျဖစ္ဆုေတာင္းၾကေတာ့သည္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားမႈ ဟူ၍ မရွိေတာ့။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုရားျဖစ္ ရန္ဆုထူးပန္ႏိုင္ၾကသည္ကိုသိၾကေလသည္။ (ဓမၼပဒ၊ ဌ-၂၊ ၁၄၆)ဘုရားအျဖစ္ကို ဆုေတာင္းၾကေသာအမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးဘ၀အျဖစ္ေတာ့ ဘုရားအျဖစ္ကို မရႏိုင္၊ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဆုပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားကိုအရင္လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည္။ အမ်ိဳးေကာင္းသား ေယာက်ာၤး တစ္ဦးျဖစ္ရန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိုက္နာက်င့္ႀကံရမည့္ တရားမ်ားမွာ-

(၁) ရတနာသုံးပါးတို႔၌ ၾကည္ညိဳျခင္း၊
(၂) ငါးပါးသီလကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း၊
(၃) အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္း၊
(၄) အမ်ိဳးသားအျဖစ္၊ ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ျခင္း၊

ဟူေသာတရားေလးပါးကို လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည္။ ရတနာသုံးပါး ၾကည္ညိဳရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးတို႔၌ဉာဏ္သက္၀င္ကာ ယုံၾကည္ ၾကည္ညိဳရမည္ကို ဆိုလိုသည္။ငါးပါးသီလကို ျဖည့္က်င့္ရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ငါးပါးသီလ၏ အက်ိဳးႏွွင့္ အျပစ္ကိုသိ၍ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္း ျဖည့္က်င့္ရမည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊မိန္းမအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ မိန္းမအျဖစ္၌ တည္ရွိ ပါကစၾက၀ေတးမင္း၊ သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္း တို႔၏ စည္းစိမ္ကို မရႏိုင္။ပေစၥကဗုဒၶါ၊ သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ကို မရႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမ အျဖစ္ကိုမလိုခ်င္၊မႏွစ္သက္ျခင္းရွိေနရမည္။ထိုကဲ့သို႔ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ပင္အမ်ိဳးေကာင္း သား ေယာက်ာၤးျဖစ္ဖို႔ရာအေၾကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္၏။အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္၌ တည္ရွိပါက စၾက၀ေတးမင္းမွ အစ ေနာက္ဆုံးသဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

ထိုမြန္ျမတ္ေသာ ဘ၀မ်ားကိုရႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ စိတ္ရွိရမည္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါကဤအမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးျဖစ္ေၾကာင္း တရားေလးပါး ကိုလိုက္နာက်င့္ႀကံ၍ဒုတိယဘ၀၌အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္မွ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကိုေရာက္ သြားေသာသာဓကမ်ား ရွိသည္။ အခါတစ္ပါး ကပၸိလ၀တ္ျပည္သူ ေဂါပိကာအမည္ရွိသာကီ၀င္မင္းသမီးသည္ ဘုရား၊တရား အလြန္ၾကည္ညိဳသည္။ ငါးပါးသီလ လုံေအာင္ေစာင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္။

အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကိုႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္သုံးပါးကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽး လွ်က္ ေနသည္။ ေဂါပိကာကြယ္လြန္ေသာအခါ ဒုတိယဘ၀တြင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္း၏ သားေတာ္ေဂါပကနတ္သား ေယာက်ာၤးျဖစ္ရေလ၏။ထိုသာဓကကို ေထာက္ထား၍အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ဤတရားေလးပါးကို ျပည့္စုံေအာင္ က်င့္ႏိုင္ေသာ္ ဒုတိယဘ၀၌ေယာက်ာၤးေကာင္းစင္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေယာက်ာၤးဘ၀ ရၿပီးေသာအခါတြင္လည္းအရင္ဘ၀က ေတာင္းခဲ့ေသာ ဘုရားဆုျပည့္ေၾကာင္း ပါရမီ ကို ျဖည့္က်င့္ပါကဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဘုရားျဖစ္ရန္ဆုထူးပန္ႏိုင္ၾကေပသည္။သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္ အရွင္ကု႑လာဘိ၀ံသမွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္။

Credit: theesaychin

Loading...

Facebook Comments